Vocab tagged "money"

Felix Pojtinger's Chinese Notes. Contribute on GitLab!
SearchClose
Deutsch中文DateOther Tags
teuerguì10/30/2018amounts
zu teuertài guì10/30/2018
Geldqián12/5/2018
Euroōu yuán1/14/2019
Centfēn1/14/2019
RMB/CNY (Chinesische Währung)rén mín bì3/28/2019economy
Zählwort für Geldfēn3/28/2019
10 jiǎoyuán, kuài3/28/2019
10 fēnjiǎo, máo3/28/2019
billigpián yi3/28/2019amounts
bezahlenfù, fù qián3/28/2019
wechselnhuàn3/28/2019
Bankyín háng3/28/2019institutions
Geldautomatzì dòng gǔ kuǎn jī3/28/2019
Geldhuò bì3/29/2019
Das sind 98,87 Yuán.zhè shì q shí diǎn bā jiǔ yuán (vorne volle Zahlen, hinter diǎn Zahl für Zahl).3/29/2019
Rabattzhé kòu4/11/2019
rabatt gebendǎ zhé4/11/2019