Vocab tagged "medicine"

Felix Pojtinger's Chinese Notes. Contribute on GitLab!
SearchClose
Deutsch中文DateOther Tags
(gesund\Gesundheit)jiàn kāng12/20/2018state
Kopfschmerzentóu tòng/tóu téng1/14/2019
Krankenhausyī yuàn3/29/2019
Arztyī shēng3/29/2019people
Traditionell chinesische Medizinzhōng yī3/29/2019tradition
Arzt der traditionellen chinesischen Medizinzhōng yī shī3/29/2019tradition
Westliche Medizinxī yī3/29/2019
Arzt der westlichen Medizinxī yī shī3/29/2019
Zahnarztyá yī shī3/29/2019
Zahnschmerzenyá tóng/tèng3/29/2019