Vocab tagged "family"

Felix Pojtinger's Chinese Notes. Contribute on GitLab!
SearchClose
Deutsch中文DateOther Tags
Herr, Ehemannxiān sheng/zhàng fū/xiān shēng11/26/2018relationships
Älterer Brudergē ge3/14/2019relationships
Bruderxiōng dì3/14/2019relationships
Jüngerer Bruderdì di3/14/2019relationships
Ältere Schwesterjiě mèi3/14/2019relationships
Schwesterjiě mèi3/14/2019relationships
Jüngere Schwestermèi mei3/14/2019relationships
Geschwisterxiōng dì jiě mèi3/14/2019relationships
Familiejiā5/23/2019
Nichtezhí nǚ5/23/2019relationships
Neffezhí zǐ5/23/2019relationships
Tochternǚ ér5/23/2019relationships
Sohnér zǐ5/23/2019relationships
Schwägerinsǎo zǐ5/23/2019relationships
Schwagersǎo sǎo5/23/2019relationships
selber/selbstzì jǐ5/23/2019relationships
Cousinsbiǎo gē/dì/jiě/mèi5/23/2019
Ich wohne allein.wǒ zì jǐ yī gè rén zhù.5/23/2019housing
Opayé yé (mütterlich)/wài gōng (väterlich)5/23/2019
Omanǎi nǎi (mütterlich)/wài pó (väterlich)5/23/2019