Vocab tagged "directions"

Felix Pojtinger's Chinese Notes. Contribute on GitLab!
SearchClose
Deutsch中文DateOther Tags
Hier (EN: here)zhè lǐ11/22/2018location
Nordenběi (fāng)12/12/2018geography
Ostendōng (fāng)12/12/2018geography
Südenwán (fāng)12/12/2018geography
Westenxī (fāng)12/12/2018geography
Mitte (räumlich, z.B. Klassenzimmer)zhōng jīan12/12/2018
Richtungfāng xiàng12/12/2018geography
Wo bist du?nǐ zhū zài?12/12/2018
kommen (nach)lái3/28/2019
Wo kommst du her?nǐ lái zì nǎ lǐ?3/28/2019introduction
Ein Stockwerk höherlóu shàng3/28/2019housing
Ein Stockwerk hochgehenshàng lóu3/28/2019housing
Ein Stockwerk tieferlóu xià3/28/2019housing
Ein Stockwerk heruntergehenxià lóu3/28/2019housing
Karte3/28/2019
in der Nähefù jìn3/28/2019location
gegenüberduì miàn3/28/2019