Vocab tagged "countries"

Felix Pojtinger's Chinese Notes. Contribute on GitLab!
SearchClose
Deutsch中文DateOther Tags
Landguó10/30/2018
Deutschland (Tugendland)dé guó10/30/2018
China (Land der Mitte)zhōng guó10/30/2018
Hong Kongxīanggǎng12/12/2018geography
Englandyīngguó12/12/2018geography
Frankreichfǎguó12/12/2018geography
Spanienxībānyá12/12/2018geography
Italienyìdàli12/12/2018geography
Chinazhōngguó12/12/2018geography
Deutschlanddéguó12/12/2018geography
USAměiguó12/12/2018geography
Japanrìběn12/12/2018geography
Österreichàodìlì12/12/2018geography
Schweizruìshì12/12/2018geography
Chinesischhànyǔ12/12/2018geography
Deutschdéyǔ12/12/2018geography
Japanischrìyǔ12/12/2018geography
Europaōu zhōu12/20/2018geography
Australienào dà lì yà/ào zhōu12/20/2018geography
Türkeitǔ er qí3/28/2019geography
Osteuropadōng ōu5/23/2019
Westeuropaxī ōu5/23/2019