Vocab tagged "communication"

Felix Pojtinger's Chinese Notes. Contribute on GitLab!
SearchClose
Deutsch中文DateOther Tags
Fragenwèn11/26/2018introduction
Frage (EN: question)wèntí12/5/2018introduction
sprechenshuō12/12/2018
schreibenxiě12/20/2018abilitieseducation
Fernseherdiàn shì12/20/2018housingvacationnews
Telefondiàn huà1/6/2019digital
Smartphoneshǒujī1/6/2019
Was ist deine Nummer?nǐ de diàn huà hào mǎ shì shén me?3/28/2019introduction
Nachricht sendenfā xìn xī4/11/2019
senden4/11/2019
Information/Nachricht/Botschaftxìn xī4/11/2019
lesenyuè dú, dú shū, kàn shū4/11/2019educationnewsabilities