Vocab tagged "colors"

Felix Pojtinger's Chinese Notes. Contribute on GitLab!
SearchClose
Deutsch中文DateOther Tags
schwarzhēi/hēi sè10/30/2018
hell (EN: bright)liàng11/22/2018
Blaulán sè11/22/2018
Farbeyán sè11/26/2018
Schwarzhēi sè11/26/2018
Weissbái sè11/26/2018
Orangechéng sè11/26/2018
Rothóng sè11/26/2018
Grünlǜ sè11/26/2018
Blaulán sè11/26/2018
Lilazǐ sè11/26/2018
Pinkfěn hóng sè11/26/2018
Rosaméi gui sè11/26/2018
Gelbhuáng sè11/26/2018
Goldjīn sè11/26/2018
Braunzōng sè11/26/2018
Grauhuī sè11/26/2018
dunkle {FARBE}shīn sè11/26/2018
helle {FARBE}qiǎn sè11/26/2018
Blauer Himmellán tiān11/26/2018
Himmelblautiān lán sè11/26/2018
Welche Farbe ist das?zhè shì shénme yán sè?11/26/2018
dunkel/tiefshēn1/6/2019
braunzòng sè3/28/2019