Vocab from 1/14/2019

Felix Pojtinger's Chinese Notes. Contribute on GitLab!
SearchClose
Deutsch中文Tags
sehr leckerhěn hǎo chīfood
Dir ebenfalls!yī yàng yī yàng!
schneidenjiǎn
Messerdāotools
Scherejiǎn dāotools
Lichtstrahlguāng
spielenwánactivites
Habt Spaß!/Viel Spaß!/Entspannt euch!wán de kāi xīn!
glücklichkāi xīn/gāo xìng/kuài lè
Frohes neues Jahr!xīn nián kuài lè!
Schon gegessen?chī fàn le ma?introductionfood
Apfelpíng guǒfood
gesundjiàn kāngstate
Kopfschmerzentóu tòng/tóu téngmedicine
Handshǒubody
Fröhliches Fest!/Fröhlichen Festtag!jié rì kuài lè!
Stadtchéng shìcities
Normpǔ tōng
Mandarin/Hochchinesischpǔ tōng huàlanguages
Mandarinejú zifood
Orangechéng zifood
Sehr lecker (informell)hěn hǎo chī
lecker (formell)měi wèi
hierzhè lǐ
Türménhousing
Fensterchuānghousing
Gastransportation
Autoqì chētransportation
Fahrradzì xíng chētransportation
Buskè chē/gōng gōng qì chētransportation
Flugzeugfēi jītransportation
Ballqiúactivites
Gasballonqì qiúactivitesvacation
Wie viele?duō shǎo/jǐamounts
Angelegenheit/Sacheshì qing
Was ist dein Anliegen?nǐ yǒu shénme shì qing?
Was gibts?yǒu shénme?
Pause machenxīu xi
Glück
ankommen/kopfüber/auf dem Kopf/umgekehrtdào
ankommenfú dào
Uhrzhōng
Zählwort für Uhrzeitdiǎn
halbbàn
Viertel(stunde)
Minutefēn
Punktdiǎn
8.5bā diǎn wǔ
Unterricht, Viertel, gravierend
intelligentcōng ming
Euroōu yuánmoney
Centfēnmoney
kaltlěng/liángweatherstate
warm/heißweatherstate
10:00(shàng wǔ) shí diǎn (zhōng)
12:15(zhōng wǔ) shí èr diǎn yí kè
15:30(xià wǔ) shí wǔ diǎn sān shí fēn
20:45(wǎn shàng) èr shí diǎn sì shí wǔ fēn
Gerichtcài
besuchen (Restaurant)guāng lín
Schön dass Sie uns besuchen!huān yíng guāng lín
Damedà niáng
starkqiáng
groß
start und großqiáng dà
vermissenxiǎng niàn
Treffenyuē huì
arbeitengōng zuò
Firmagōng sī
Filmdiàn yǐng
Schattenyǐng
Kinodiàn yǐng yuànleisure
Hof (EN: yard)yuán
Blumengartenhuā yuánfoodagriculture
Gemüsegartencài yuánfoodagriculture
Park (EN: park)gōng yuán